Under många år bedrevs forskning och utvecklingsarbeten inom antroposofiskt orienterad medicin i Sverige genom nationella och internationella samarbeten, t ex genom projekt på I C – The Integrative Care Science Center, som bedrev hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning på integrativ vård. I Europa och även i många andra länder är forskningen relativt omfattande. Det finns flera egna forskningsinstitut samt professurer vid universitet. På uppdrag av den schweiziska regeringen genomfördes en kartläggning av forskning om antroposofiskt orienterad medicin i form av en s.k. HTA-rapport, dvs. man granskade olika studier med frågeställningen om den antroposofiskt orienterade medicinen är effektiv, gör nytta, är kostnadseffektiv och säker. Rapporten visar att den är verksam, dvs. gör nytta och har effekt, att den är säker och att den kan vara kostnadseffektiv, men att mer högkvalitativ forskning behövs. Referens: Kienle et al: Anthroposophic Medicine, Schattauer GmbH, 2006, ISBN-10: 3-7945-2495-0; ISBN-13:978-3-7945-2495-2.

En redovisning av forskning inom antroposofiskt orienterad medicin internationellt finns här.

Svenska Forskningsprojekt

De flesta svenska forskningsprojekt har utvärderat vården vid Vidarkliniken fram till nedläggningen av kliniken 2019. Den första forskningsstudien inleddes 1997 under ledning av professor E. Hamrin gällande kvinnor med bröstcancer. Därefter genomfördes flera forskningsprojekt inom flera områden. Oberoende från Vidarkliniken har omfattande projekt undersökt allergiförekomsten hos barn. Alla svenska projekt och de flesta internationella studierna visar för den antroposofiskt orienterade medicinen positiva resultat. En presentation av ett urval av publicerade artiklar från svensk forskning med anknytning till antroposofiskt orienterad medicin finns här som pdf.

I C – The Integrative Care Science Center startades som en unik mötesplats om komplementär- alternativ och integrativ vård för hälso- och sjukvården. Hemsida: www.integrativecare.se (OBS: Kommunikations- och utbildningssatsningen har upphört och hemsidan uppdateras ej men man kan läsa om tidigare aktiviteter.)