Stödjande samtal – att förstå sig själv och gå vidare

Att samtala om sitt liv och sin sjukdomsprocess med någon som lyssnar, bekräftar och leder vidare är väsentligt för en läkningsprocess. Obearbetade händelser i det förflutna kan med samtalsterapeutens hjälp bli förstådda, både med känsla och tanke. Tankemönster och beteenden blir lättare att förändra. Den egna självbilden blir tydligare och sannare – vem är jag bortom min sjukdom?

Biografisk samtalsterapi

Biografisk samtalsterapi är en samtalsmetod baserad på antroposofisk människokunskap. Det innebär bland annat en förståelse för djupare livsrytmer och hur livshändelser kan relateras till dem. Den strävar efter att hjälpa människor i livskriser, att få motivation och styrka, att möta de utmaningar som livet ställer dem inför. Det innebär att man räknar med psykologiska, sociala och spirituella dimensioner av verkligheten. Samtalsterapin arbetar med det förflutna, nuet och framtiden.

Biografisk samtalsterapi verkar i gränslandet mellan läkekonst och utveckling. Den baseras på en förståelse av att många frågor och konflikter som vi möter i våra individuella liv på samma gång är utvecklingsfrågor. Den arbetar för social förnyelse genom att hjälpa människor att tyda språket av sin egen livshistoria i samspel med andra.

För att läsa mer om biografisk samtalsterapi se: “Biografiarbete och biografisk samtalsterapi – vägar till självförståelse” av Inger Nerdrum , dipl. biografisk samtalsterepeut, publ. 2015